Műanyagmentes nyereményjáték adatvédelmi-, játék- és részvételi szabályzat

A GB Sustainability Audit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13. b, továbbiakban: „Szervező” vagy “GREEN BRANDS Hungary”) által szervezett, a https://www.facebook.com/greenbrandshungary oldalon elérhető „Műanyagmentes nyereményjáték” nyereményjátékban (továbbiakban: „Pályázat” vagy „Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személy (továbbiakban: „Pályázó”) vehet részt, aki a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.

2. A Játék 2020.07.01 12:00 órától 2020.07.15. 23:59 óráig tart.

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottjai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A Játék menete: Szervező a https://www.facebook.com/greenbrandshungary weboldalon nyereményjátékot hirdet. Minden olyan természetes személy, aki megfelel a Pályázatban való feltételeknek, elfogadja az adatvédelmi- és játékszabályzatot, nyilvános Facebbok profiljával reakciógombbal jelezheti, melyik ajándékcsomagot szeretné megnyerni. A Facebook poszthoz való hozzászolás eredményeképp Résztvevő kétszer kerül bele a sorsolásba. A nyereményjáték sorsolása után a Szervező értesíti a nyerteseket és törli a játékosok email címét tartalmazó teljes adatbázist.

5. Sorsolás időpontja: július 16. 12 óra.

6. A sorsoláson a Pályázók között 3 darab ajándékcsomag kerül kiosztásra.

A csomagok tartalma:

Alterra “ápoló csomag”:
Alterra szilárd, mélytisztító bergamott sampon
Alterra Naturkosmetik premium ápoló szappan
Alterra bambusz fogkefe

DÉR Juice “frissítő csomag”:
DÉR Juice vegyes karton – Nyári-tavaszi ízek (15 x 0,33l)

enerBio “ínyenc” csomagj:
enerBio Mandulakrém
enerBio Pesto Verde
enerBio Tahini

A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át másra.

7. A Szervező 3 darab nyertest (továbbiakban: „Nyertes”) sorsol ki és a szavazáskor megadott Facebook profilon keresztül értesíti a nyerteseket. Amennyiben a nyertes(ek)Pályázó(k) az értesítést követő 72 órán belül nem küldi(k) meg adatait (név, lakcím, telefonszám) Szervező számára válasz emailben, a Nyertes(ek) a Pályázatból kizárásra kerül(nek) és a nyeremény nem kerül kiosztásra.

8. A Nyertes értesítése: A Nyertest/Nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 24 órán belül emailen értesíti. A játékban való részvétellel a Pályázó hozzájárul a Játékban megadott email címének a játék lebonyolításához szükséges mértékű és idejű kezeléséhez.

9. A Nyeremény megküldésének módja: GLS futárszolgálattal

10. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Játékszabály figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Pályázók a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják.

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatának (email cím) kezelésére kizárólag a Pályázat lebonyolítása érdekében Magyarország területén kerül sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag az email címét, Nyertesként pedig az e-mail címét, lakcímét és telefonszámát használja fel. Az adatkezelés ideje pedig a játék időtartama. Ezt követően a Szervező a Pályázók adatait nem kezeli. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: GB Sustainability Audit Kft., 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13. b. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A tiltakozást (a pontos személyes adatait feltüntetve) a GB Sustainability Audit Kft. részére a 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13. b. címre kell megküldeni.

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet GB Sustainability Audit Kft., 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13. b. viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.

14. A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Játékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

15. A fenti okok következtében a Szervező, illetve megbízottja, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre.

16. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Pályázó a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Pályázót a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

17. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a GREEN BRANDS Hungary Facebook oldalán.

18. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

19. Amennyiben a Pályázó bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélés-szerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát és a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.

20. Szervező a Játékszabályt a https://green-brands.hu/muanyagmentes-szabalyzat/ oldalán teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a GREEN BRANDS Hungary Facebook oldalán.

 

VISSZA A FACEBOOK POSZTHOZ